نیکند | "سخنان و جملات خدمتگزاران عمومی معروف" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که "خدمتگزار عمومی" هستند.


شخصیت ها تولد - مرگ
کلارا بارتون    (Clara Barton) 1821 - 1912