نیکند | "سخنان و جملات عکاسان معروف" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که "عکاس" هستند.


شخصیت ها تولد - مرگ
انسل آدامز    (Ansel Adams) 1920 - 1984