نیکند | "سخنان و جملات اقتصاددانان معروف" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که "اقتصاددان" هستند.


شخصیت ها تولد - مرگ
آدام اسمیت    (Adam Smith) 1723 - 1790