نیکند | "سخنان و جملات نمایشنامه نویسان معروف" فهرست شخصیت ها