نیکند | "سخنان و جملات جنایتکاران و تبهکاران معروف" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که "جنایتکار" هستند.


شخصیت ها تولد - مرگ
جیم جونز    (Jim Jones) 1931 - 1978
پابلو اسکوبار    (Pablo Escobar) 1949 - 1993