نیکند | "تبت" فهرست شخصیت ها

شخصیت های "تبت"


شخصیت ها تولد - مرگ
دالایی لاما    (Dalai Lama) 1935 -