نیکند | "لبنان" فهرست شخصیت ها

شخصیت های "لبنان"


شخصیت ها تولد - مرگ
جبران خلیل جبران    (Kahlil Gibran) 1883 - 1931