نیکند | "y" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که اول نام خانوادگی آنها با "y " شروع می شود.


شخصیت ها حرفه ها
لورتا یانگ    (Loretta Young) بازیگر