نیکند | "Y" فهرست شخصیت ها

شخصیت هایی که اول نام خانوادگی آنها با "Y " شروع می شود.


شخصیت ها حرفه ها
لورتا یانگ    (Loretta Young) بازیگر