نیکند | "September-17" فهرست شخصیت ها

متولدین در "September-17"


شخصیت ها حرفه ها
جیم ران    (Jim Rohn) کارآفرین و صنعتگر