نیکند | "September-10" فهرست شخصیت ها

متولدین در "September-10"


شخصیت ها حرفه ها
جک ما    (Jack Ma) کارآفرین و صنعتگر