نیکند | "September-09" فهرست شخصیت ها

متولدین در "September-09"


شخصیت ها حرفه ها
لئو تولستوی    (Leo Tolstoy) نویسنده
کلنل ساندرز    (Colonel Sanders) کارآفرین و صنعتگر