نیکند | "October-22" فهرست شخصیت ها

متولدین در "October-22"


شخصیت ها حرفه ها
دیپاک چوپرا    (Deepak Chopra) نویسنده
شگی    (Shaggy) موسیقیدان