نیکند | "October-21" فهرست شخصیت ها

متولدین در "October-21"


شخصیت ها حرفه ها
آلفرد نوبل    (Alfred Nobel) دانشمند