نیکند | "October-17" فهرست شخصیت ها

متولدین در "October-17"


شخصیت ها حرفه ها
زیگی مارلی    (Ziggey Marley) موسیقیدان
آرتور میلر    (Arthur Miller) نمایشنامه نویس
امینم    (Eminem) موسیقیدان