نیکند | "October-11" فهرست شخصیت ها

متولدین در "October-11"


شخصیت ها حرفه ها
دیوید لورن    (David Lauren) طراح
النور روزولت    (Eleanor Roosevelt) سیاستمدار