نیکند | "October-10" فهرست شخصیت ها

متولدین در "October-10"


شخصیت ها حرفه ها
پاول دوروف    (Pavel Durov) کارآفرین و صنعتگر