نیکند | "November-22" فهرست شخصیت ها

متولدین در "November-22"


شخصیت ها حرفه ها
آندره ژید    (Andre Gide) نویسنده
جرج الیوت    (George Eliot) نویسنده