نیکند | "November-20" فهرست شخصیت ها

متولدین در "November-20"


شخصیت ها حرفه ها
جو بایدن    (Joe Biden) سیاستمدار