نیکند | "November-16" فهرست شخصیت ها

متولدین در "November-16"


شخصیت ها حرفه ها
ژوزه ساراماگو    (Jose Saramago) نویسنده