نیکند | "May-27" فهرست شخصیت ها

متولدین در "May-27"


شخصیت ها حرفه ها
هنری کیسینجر    (Henry Kissinger) سیاستمدار