نیکند | "May-18" فهرست شخصیت ها

متولدین در "May-18"


شخصیت ها حرفه ها
برتراند راسل    (Bertrand Russell) فیلسوف