نیکند | "May-06" فهرست شخصیت ها

متولدین در "May-06"


شخصیت ها حرفه ها
زیگموند فروید    (Sigmund Freud) روانشناس
کن بلانچارد    (Ken Blanchard) کارآفرین و صنعتگر