نیکند | "June-28" فهرست شخصیت ها

متولدین در "June-28"


شخصیت ها حرفه ها
ریچارد راجرز    (Richard Rogers) موسیقیدان
ایلان ماسک    (Elon Musk) کارآفرین و صنعتگر
ژان-ژاک روسو    (Jean-Jacques Rousseau) فیلسوف