نیکند | "June-23" فهرست شخصیت ها

متولدین در "June-23"


شخصیت ها حرفه ها
ریچارد باخ    (Richard Bach) نویسنده
مارکوس زوساک    (Markus Zusak) نویسنده
دیوید اگیلوی    (David Ogilvy) کارآفرین و صنعتگر