نیکند | "June-21" فهرست شخصیت ها

متولدین در "June-21"


شخصیت ها حرفه ها
پیر امیدیار    (Pierre Omidyar) کارآفرین و صنعتگر
فرانسواز ساگان    (Francoise Sagan) نمایشنامه نویس
ژان-پل سارتر    (Jean-Paul Sartre) فیلسوف