نیکند | "June-19" فهرست شخصیت ها

متولدین در "June-19"


شخصیت ها حرفه ها
بلز پاسکال    (Blaise Pascal) فیلسوف