نیکند | "June-16" فهرست شخصیت ها

متولدین در "June-16"


شخصیت ها حرفه ها
آدام اسمیت    (Adam Smith) اقتصاددان
استن لورل    (Stan Laurel) بازیگر