نیکند | "June-14" فهرست شخصیت ها

متولدین در "June-14"


شخصیت ها حرفه ها
دونالد ترامپ    (Donald Trump) سیاستمدار
ارنستو چه گوارا    (Ernesto Che Guevara) سیاستمدار