نیکند | "June-07" فهرست شخصیت ها

متولدین در "June-07"


شخصیت ها حرفه ها
لیام نیسون    (Liam Neeson) بازیگر
اورهان پاموک    (Orhan Pamuk) نویسنده