نیکند | "July-30" فهرست شخصیت ها

متولدین در "July-30"


شخصیت ها حرفه ها
هنری فورد    (Henry Ford) کارآفرین و صنعتگر
امیلی برونته    (Emily Bronte) نویسنده