نیکند | "July-26" فهرست شخصیت ها

متولدین در "July-26"


شخصیت ها حرفه ها
جرج برنارد شاو    (George Bernard Shaw) نمایشنامه نویس
کارل یونگ    (Carl Jung) روانشناس
آلدوس هاکسلی    (Aldous Huxley) نویسنده