نیکند | "July-19" فهرست شخصیت ها

متولدین در "July-19"


شخصیت ها حرفه ها
هاوارد شولتز    (Howard Schultz) کارآفرین و صنعتگر