نیکند | "July-18" فهرست شخصیت ها

متولدین در "July-18"


شخصیت ها حرفه ها
نلسون ماندلا    (Nelson Mandela) رهبر
ریچارد برانسون    (Richard Branson) کارآفرین و صنعتگر