نیکند | "July-10" فهرست شخصیت ها

متولدین در "July-10"


شخصیت ها حرفه ها
نیکولا تسلا    (Nikola Tesla) مخترع