نیکند | "July-08" فهرست شخصیت ها

متولدین در "July-08"


شخصیت ها حرفه ها
جان دی. راکفلر    (John D. Rockefeller) کارآفرین و صنعتگر