نیکند | "July-01" فهرست شخصیت ها

متولدین در "July-01"


شخصیت ها حرفه ها
استی لودر    (Estee Lauder) کارآفرین و صنعتگر
پرنسس دایانا    (Princess Diana) سیاستمدار