نیکند | "January-29" فهرست شخصیت ها

متولدین در "January-29"


شخصیت ها حرفه ها
اپرا وینفری    (Oprah Winfrey) مجری تلویزیون
آنتون چخوف    (Anton Chekhov) نمایشنامه نویس
رومن رولان    (Romain Rolland) نویسنده