نیکند | "January-12" فهرست شخصیت ها

متولدین در "January-12"


شخصیت ها حرفه ها
جک لندن    (Jack London) نویسنده
جف بزوس    (Jeff Bezos) کارآفرین و صنعتگر
هاروکی موراکامی    (Haruki Murakami) نویسنده