نیکند | "January-05" فهرست شخصیت ها

متولدین در "January-05"


شخصیت ها حرفه ها
کینگ کمپ ژیلت    (King Camp Gillette) کارآفرین و صنعتگر
اومبرتو اکو    (Umberto Eco) نویسنده
برایان تریسی    (Brian Tracy) نویسنده