نیکند | "February-17" فهرست شخصیت ها

متولدین در "February-17"


شخصیت ها حرفه ها
لس براون    (Les Brown) نویسنده
توماس واتسون    (Thomas J Watson) کارآفرین و صنعتگر
مایکل جردن    (Michael Jordan) ورزشکار