نیکند | "February-12" فهرست شخصیت ها

متولدین در "February-12"


شخصیت ها حرفه ها
آبراهام لینکلن    (Abraham Lincoln) سیاستمدار