نیکند | "February-11" فهرست شخصیت ها

متولدین در "February-11"


شخصیت ها حرفه ها
توماس ادیسون    (Thomas Edison) مخترع
سیدنی شلدون    (Sidney Sheldon) نویسنده