نیکند | "February-03" فهرست شخصیت ها

متولدین در "February-03"


شخصیت ها حرفه ها
گرترود استاین    (Gertrude Stein) نویسنده