نیکند | "December-25" فهرست شخصیت ها

متولدین در "December-25"


شخصیت ها حرفه ها
اسحاق نیوتن    (Isaac Newton) ریاضیدان
کلارا بارتون    (Clara Barton) خدمتگزار عمومی