نیکند | "December-13" فهرست شخصیت ها

متولدین در "December-13"


شخصیت ها حرفه ها
تیلور سویفت    (Taylor Swift) موسیقیدان