نیکند | "December-05" فهرست شخصیت ها

متولدین در "December-05"


شخصیت ها حرفه ها
والت دیزنی    (Walt Disney) کارآفرین و صنعتگر