نیکند | "December-01" فهرست شخصیت ها

متولدین در "December-01"


شخصیت ها حرفه ها
پابلو اسکوبار    (Pablo Escobar) جنایتکار