نیکند | "August-30" فهرست شخصیت ها

متولدین در "August-30"


شخصیت ها حرفه ها
مری شلی    (Mary Shelley) نویسنده
گای کاوازاکی    (Guy Kawasaki) کارآفرین و صنعتگر
وارن بافت    (Warren Buffett) کارآفرین و صنعتگر