نیکند | "August-29" فهرست شخصیت ها

متولدین در "August-29"


شخصیت ها حرفه ها
مایکل جکسون    (Michael Jackson) موسیقیدان
جان لاک    (John Locke) فیلسوف